Your Shopping Cart
0
$0.00 US Dollars
0.00 Euro
Set Local Currency
  1. Szukaj
Witaminy - Multiwitamina Centrum Silver (dla osób powy¿ej 50 roku ¿ycia)

Witaminy - Multiwitamina Centrum Silver (dla osób powy¿ej 50 roku ¿ycia)

285 Tablets

CENTRUM SILVER to znane na ca³ym œwiecie tabletki zawieraj¹ce wszystkie niezbêdne witaminy i minera³y, przeznaczone dla osób powy¿ej 50 roku ¿ycia. Z wiekiem nasze potrzeby ¿ywieniowe ulegaj¹ zmianie
Dodaj do zamówienia (Add to Shopping Cart)
Currency Each Dodaj (Add)
US Dollars $55.00
Euro 50.37
CENTRUM SILVER to znane na ca³ym œwiecie tabletki zawieraj¹ce wszystkie niezbêdne witaminy i minera³y, przeznaczone dla osób powy¿ej 50 roku ¿ycia. Z wiekiem nasze potrzeby ¿ywieniowe ulegaj¹ zmianie i dlatego zosta³ stworzony Centrum Silver. Sk³ad multiwitaminy zosta³ opracowany specjalnie dla osób powy¿ej 50 roku ¿ycia. Wskazówki: Za¿ywaj jeden raz dziennie. Sk³adniki: Patrz FAQ’s poni¿ej, gdzie szczegó³owo opisany jest sk³ad multiwitaminy (29 witamin i minera³ów - niezbêdna dzienna dawka). Zawartoœæ: 150 tabletek w plastikowej buteleczce.

Customers Who Bought This Item Also Bought: